Προσωπικά Δεδομένα

Προσωπικά Δεδομένα – Ασφάλεια Συναλλαγών

Ιδιοκτήτης και φορέας εκμετάλλευσης αυτής της ιστοσελίδας είναι η εταιρία με την επωνυμία Τουρής Δημήτριος με τον διακριτικό τίτλο  kentokart.gr η οποία εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δημήτριο Τουρή. Η έδρα της εταιρίας μας βρίσκεται στη διεύθυνση: Ερμού 110 Τ.Κ 105054 Αθήνα Ελλάδα, και
Υποκ/μα Αφροδίτης 6 Τ. 54 629 Θεσσαλονίκη.

 

Προσωπικά δεδομένα
Η διαχείριση από το kentokart.gr  και η προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών/επισκεπτών του παρόντος δικτυακού τόπου, διέπονται από την σχετική Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία και του παρόντες Όρους.

Κατά την επίσκεψη και χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου και εν όψει της παροχής από το kentokart.gr των υπηρεσιών που προσφέρει μέσω αυτού, είναι πιθανό να τους ζητηθεί να δηλώσουν στοιχεία που τους αφορούν (πχ όνομα, επάγγελμα, αριθμός τηλεφώνου, ηλεκτρονική διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης κ.λπ.).
Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνονται από χρήστες/επισκέπτες οπουδήποτε στις ιστοσελίδες και τις υπηρεσίες του παρόντος δικτυακού τόπου, προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για την διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από τρίτους χωρίς να τηρηθούν οι εφαρμοστέοι νόμοι.

 

Προσωπικά δεδομένα χρηστών/επισκεπτών που ζητούνται από το kentokart.gr  περιορίζονται σε πληροφορίες απαραίτητες για την λειτουργία του ηλεκτρονικού της καταστήματος και την παροχή των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτού, με σκοπό την βέλτιστη εξυπηρέτησή τους, σύμφωνα πάντα με τις διατάξεις του ν. 2472/1997 περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και του ν. 3471/2006 που αφορά την προστασία δεδομένων στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού εμπορίου, όπως αυτοί ισχύουν κάθε φορά. Το kentokart.gr μπορεί να συλλέγει, να αποθηκεύει και να επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των χρηστών/επισκεπτών του παρόντος δικτυακού τόπου και των εφαρμογών (apps) iOS και Android, μόνον εάν τα ως άνω δεδομένα παρέχονται από τους ενδιαφερομένους οικειοθελώς, για τους εξής σκοπούς:

 

1. για την παροχή υπηρεσιών που επιλέγουν οι χρήστες/επισκέπτες μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου (πχ αγορά προϊόντων, πληροφόρηση για νέα προϊόντα, συμμετοχή σε διαγωνισμούς κ.λπ.).
2. για την καλύτερη εξυπηρέτηση των χρηστών/επισκεπτών.
3. για την συλλογή πληροφοριών από τους χρήστες/επισκέπτες (feedback) σχετικά με τα προσφερόμενα προϊόντα και υπηρεσίες του kentokart.gr και τη βελτίωσή τους με βάση τις πληροφορίες συλλέχθηκαν.
4. για την ενημέρωση των χρηστών/επισκεπτών για τα νέα προϊόντα του kentokart.gr  μετά από συγκατάθεσή τους.
5. για την ενημέρωση των χρηστών/επισκεπτών για προσφορές του kentokart.gr, καθώς και για τυχόν διενέργεια διαγωνισμών, μετά από συγκατάθεσή τους.
6. για την διαφημιστική προβολή και προώθηση των προϊόντων του kentokart.gr από απόσταση, μετά από συγκατάθεσή των χρηστών/επισκεπτών.
7. για έρευνα αγοράς και επικοινωνία με τους χρήστες/επισκέπτες, μετά από συγκατάθεσή τους.
8. για την βελτίωση της αναγνωρισιμότητας του kentokart.gr.

Προσωπικά δεδομένα που παρέχονται οικειοθελώς από χρήστες/επισκέπτες του παρόντος δικτυακού τόπου, μπορεί να συγκεντρώνονται από το kentokart.gr  σε Αρχείο, να αποθηκεύονται και να υπόκεινται σε επεξεργασία από αυτήν για τον οικείο σκοπό. Κάτοχος και υπεύθυνη επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που έχουν συγκεντρωθεί κατά τον παραπάνω τρόπο και του αρχείου που έχει δημιουργηθεί για τους ως άνω σκοπούς θα είναι το kentokart.gr στην έδρα του οποίου θα είναι εγκατεστημένο και το ανωτέρω αρχείο.

 

Αποδέκτης των προσωπικών δεδομένων που θα παρέχουν οι χρήστες/επισκέπτες του παρόντος δικτυακού τόπου είναι μόνον το kentokart.gr η οποία δύναται να τα διαβιβάσει σε συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες, για λόγους λειτουργικής και μηχανογραφικής εξυπηρέτησης των συναλλακτικών της σχέσεων με τους εν λόγω χρήστες/επισκέπτες, όπως και για στατιστικούς και ιστορικούς λόγους. Εφόσον ο χρήστης/επισκέπτης έχει συμπληρώσει το σχετικό πεδίο και έχει συγκατατεθεί στην αποστολή σ’ αυτόν ενημερωτικού και διαφημιστικού-προωθητικού υλικού, το kentokart.gr δύναται, μετά από ενημέρωση του χρήστη/επισκέπτη, να ανακοινώνει τα προσωπικά του δεδομένα σε τρίτους για την διαφημιστική προβολή των προϊόντων που αυτοί προσφέρουν, καθώς και σε επιχειρήσεις που πραγματοποιούν έρευνες αγοράς ή άλλη παρεμφερή δραστηριότητα.

 

Οι χρήστες/επισκέπτες που έχουν γνωστοποιήσει τα προσωπικά τους δεδομένα το kentokart.gr  έχουν τα εξής δικαιώματα:

1. Το δικαίωμα πρόσβασης στα στοιχεία που τους αφορούν και βρίσκονται στην κατοχή του kentokart.gr.

2. Το δικαίωμα πληροφόρησης για (α) όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορούν, καθώς και την προέλευσή τους, (β) τους σκοπούς της επεξεργασίας, (γ) τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών (γ) την εξέλιξη της επεξεργασίας κατά το χρονικό διάστημα από την προηγούμενη ενημέρωση ή πληροφόρησή τους, (δ) τη λογική της αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, (ε) κατά περίπτωση την διόρθωση, τη διαγραφή, ή την δέσμευση (κλείδωμα) των δεδομένων των οποίων η επεξεργασία δεν είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του ν. 2472/1997.
3. Το δικαίωμα αντίρρησης για την επεξεργασία των δεδομένων που τους αφορούν.
4. To δικαίωμα προσωρινής δικαστικής προστασίας.
5. Η συγκατάθεση των συμμετεχόντων στην συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων μπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε, χωρίς όμως αναδρομικό αποτέλεσμα.

Το kentokart.gr τηρεί όλες τις από τον νόμο επιβαλλόμενες υποχρεώσεις της. Το υποκείμενο των προσωπικών δεδομένων έχει δικαίωμα να ζητήσει ανά πάσα στιγμή την διακοπή αποστολής από το kentokart.gr του ως άνω ενημερωτικού και διαφημιστικού-προωθητικού υλικού. Για να ασκήσει το δικαίωμα αντίρρησης που του παρέχει ο ν. 2472/1997 ο φορέας το προσωπικών δεδομένων πρέπει να ζητήσει εγγράφως από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας συγκεκριμένη ενέργεια, όπως την διόρθωση των προσωπικών δεδομένων που τον αφορούν, την προσωρινή μη χρησιμοποίησή τους, την δέσμευσή τους, την μη διαβίβασή τους, ή την διαγραφή τους.

 

Εάν ο χρήστης/επισκέπτης γνωστοποιεί αυτοβούλως ο ίδιος τα προσωπικά ή ευαίσθητά του δεδομένα μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου απευθείας σε τρίτους, εναπόκειται στον ίδιο να προβεί σε έρευνα των όρων προστασίας των δεδομένων αυτών από τους εν λόγω τρίτους. Ο χρήστης/επισκέπτης αποδέχεται ότι το kentokart.gr  δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για τέτοιες γνωστοποιήσεις και για την επακόλουθη τυχόν χρήση των εν λόγω δεδομένων από άλλα πρόσωπα. Ομοίως, το kentokart.gr  δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για τυχόν γνωστοποίηση από χρήστες/επισκέπτες του παρόντος δικτυακού τόπου προσωπικών ή/και ευαίσθητων δεδομένων τρίτων μέσω του δικτυακού τόπου χωρίς την προηγούμενη συναίνεση του ενδιαφερομένου φορέα των δεδομένων. Κάθε χρήστης/επισκέπτης εγγυάται για την ακρίβεια και γνησιότητα των προσωπικών δεδομένων που τον αφορούν και που υποβάλλει στο kentokart.gr καθώς και για το δικαίωμά του υποβολής των δεδομένων αυτών. Το kentokart.gr αντιτίθεται στην συγκέντρωση προσωπικών δεδομένων ανηλίκων προσώπων και η πολιτική της είναι να μη συλλέγει ούτε να επεξεργάζεται δεδομένα των προσώπων αυτών.

 

 Ασφάλεια
Το kentokart.gr αναγνωρίζει την σημασία του θέματος της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων των χρηστών/επισκεπτών του παρόντος δικτυακού τόπου και καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίσει την ασφάλειά τους. Οι χρήστες/επισκέπτες ωστόσο πρέπει να έχουν επίγνωση ότι η αποστολή εμπιστευτικών πληροφοριών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν αποτελεί τον πλέον ασφαλή τρόπο επικοινωνίας, καθώς πάντοτε ενέχει τον κίνδυνο ανάγνωσης των πληροφοριών αυτών από τρίτους.

 

Cookies
Όπως και οι περισσότεροι δικτυακοί τόποι έτσι και αυτός χρησιμοποιεί cookies, έτσι ώστε το kentokart.gr να έχει πρόσβαση σε ορισμένες πληροφορίες κάθε φορά που κάποιος χρήστης/επισκέπτης περιηγείται στο ηλεκτρονικό της κατάστημα. Χωρίς τα cookies θα ήταν αδύνατο το kentokart.gr  να προσφέρει στους χρήστες/επισκέπτες του παρόντος δικτυακού τόπου σημαντικές υπηρεσίες όπως, κατάσταση παραγγελιών, αποθήκευση προϊόντων στο καλάθι κλπ.

 

Τα cookies είναι αλφαριθμητικά αρχεία που μεταβιβάζονται στο σκληρό δίσκο του ηλεκτρονικού υπολογιστή των χρηστών/επισκεπτών ενός δικτυακού τόπου και χρησιμεύουν για την τήρηση στατιστικών στοιχείων που είναι απαραίτητα για την προσφορά υπηρεσιών όπως αυτές που αναφέρονται παραπάνω, όπως και για να καθορίζονται οι δημοφιλείς δικτυακοί τόποι ή για λόγους marketing και την πρόσβαση του χρήστη/επισκέπτη στην ιστοσελίδα – δικτυακό τόπο που επιθυμεί. Τα cookies δεν εγκυμονούν κινδύνους για τον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη/επισκέπτη του δικτυακού τόπου. Αν κάποιος δεν επιθυμεί την συλλογή πληροφοριών μέσω cookies, μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμα πλοήγησής του (browser) στο διαδίκτυο, για να διαγράψει τα ήδη υπάρχοντα στον σκληρό του δίσκο cookies και να επιλέξει είτε να απορρίπτονται αυτομάτως όλα τα νέα cookies, είτε να ερωτάται κάθε φορά που ένα cookie πρόκειται να εγκατασταθεί στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή, εάν θέλει να το απορρίψει ή να το αποδεχθεί. Παρ’ όλα αυτά, οι χρήστες/επισκέπτες πρέπει να γνωρίζουν ότι η επιλογή της απόρριψης των cookies θα καθιστά πιο δύσκολη ή αδύνατη την χρήση τμημάτων και υπηρεσιών του δικτυακού τόπου.

 

Διαφημιστικά και ενημερωτικά μηνύματα

Ο χρήστης/επισκέπτης του παρόντος δικτυακού τόπου έχει την δυνατότητα, εάν το επιθυμεί, να ζητά να πληροφορείται για νέα προϊόντα που διαθέτει το kentokart.gr  μέσω αυτού ή/και στα φυσικά της καταστήματα, όπως και για τυχόν άλλες προσφορές, με την αποστολή διαφημιστικών – ενημερωτικών μηνυμάτων μέσω τηλεφώνου, email, ή με το ταχυδρομείο. Ο χρήστης/επισκέπτης που το επιθυμεί μπορεί να ζητήσει τη διακοπή λήψης τέτοιων μηνυμάτων. Ακόμα το kentokart.gr παρέχει την δυνατότητα στους χρήστες/επισκέπτες του παρόντος δικτυακού τόπου λήψης newsletter στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση, εάν δηλώσουν ότι θέλουν την υπηρεσία αυτή.

 

Εφαρμοστέο δίκαιο

Οι παραπάνω Όροι υπόκεινται στο ελληνικό δίκαιο και ερμηνεύονται σύμφωνα με αυτό. Εάν κάποια διάταξη κριθεί άκυρη ή ακυρώσιμη από το αρμόδιο ελληνικό δικαστήριο, παύει να ισχύει, χωρίς αυτό να επηρεάζει την ισχύ των υπολοίπων Όρων. Κάθε διαφορά που ανακύπτει από την χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου ή που αφορά τους παρόντες Όρους υπόκειται στην αρμοδιότητα των καθ’ ύλη αρμόδιων δικαστηρίων της Αθήνας. Σύμφωνα με την Οδηγία 2013/11/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε στην Ελλάδα με την ΚΥΑ 70330/2015, προβλέπεται πλέον και η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών με τη διαδικασία Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ – Alternative Dispute Resolution) στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν ο πελάτης έχει την ιδιότητα του καταναλωτή (δηλ. φυσικό πρόσωπο που ενεργεί εκτός επαγγελματικής ιδιότητας) και έχει οποιοδήποτε πρόβλημα με αγορά που πραγματοποίησε από την Ιστοσελίδα μας μπορεί να κινήσει την διαδικασία ΕΕΔ δια μέσου της ενιαίας πανενωσιακής πλατφόρμας για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών (πλατφόρμα ΗΕΔ) διαθέσιμη στο https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

 

Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (GDPR)

Το kentokart.gr έχει προβεί στη σύσταση εξειδικευμένης ολιγομελούς ομάδας προστασίας των προσωπικών δεδομένων του χρήστη/επισκέπτη. Ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας ορίζεται η εταιρία Τουρής Δημήτριος με Α.Φ.Μ 111227762 , έδρα στην  Ερμού 110 Τ.Κ 105054 Αθήνα Ελλάδα, email: service@kentokart.gr, τηλ: +30 2103230040 και website kentokart.gr.
Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία συλλέγονται, διατηρούνται για το χρονικό εκείνο διάστημα κατά το οποίο το kentokart.gr δύναται να τα χρησιμοποιεί προς ενημέρωση και εξυπηρέτηση του χρήστη/επισκέπτη, πάντοτε όμως υπό τη σύμφωνη γνώμη και προσωπική συγκατάθεση του χρήστη/επισκέπτη, ο οποίος θα ενημερώνεται μέσω της χρήσης ερωτηματολογίων, προκειμένου να διασφαλίζεται η συναίνεσή του. Σε κάθε περίπτωση ο χρήστης/επισκέπτης έχει πάντοτε το δικαίωμα της υπαναχώρησης από την αποδοχή του στους όρους χρήσης του kentokart.gr , εφόσον ενημερώσει εγγράφως το kentokart.gr στο service@kentokart.gr ή επικοινωνήσει τηλεφωνικά στο +30 21032420800.

 

Τα προσωπικά δεδομένα χειρίζεται ο υπεύθυνος ασφαλείας προσωπικών δεδομένων της kentokart.gr, και κανείς άλλος δεν δύναται να έχει πρόσβαση σε αυτά χωρίς τη συγκατάθεσή του από το υπόλοιπο προσωπικό της εταιρείας, το οποίο έχει ήδη ενημερωθεί για το νέο Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων ( GPDR ), η εφαρμογή του οποίου ξεκίνησε στις 25 Μαΐου 2018 και θεσπίζει κανόνες για την προστασία δεδομένων σε όλη την Ευρώπη. Για την καλύτερη προστασία των δεδομένων, χρησιμοποιούνται προγράμματα υψηλής κρυπτογράφησης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Επίσης απαγορεύεται ρητά η μεταφορά των δεδομένων αυτών μέσω USB sticks, Laptop κ.λπ., προς αποφυγή διαρροή, απώλειας ή κλοπής των στοιχείων.

 

Σε περίπτωση ενδεχόμενης παραβίασης ή κλοπής των προσωπικών δεδομένων, το kentokart.gr, οφείλει να προβεί σε γνωστοποίηση του γεγονότος στην αρμόδια εποπτική αρχή εντός 72 ωρών από τη στιγμή που το kentokart.gr, αποκτά γνώση του συγκεκριμένου γεγονότος, καθώς επίσης και στην ενημέρωση του χρήστη/επισκέπτη, εφόσον για κάποιο λόγο τεθούν σε υψηλό κίνδυνο τα δικαιώματα και οι ελευθερίες του. Το kentokart.gr, οφείλει σε τακτά χρονικά διαστήματα, να προβαίνει σε ελέγχους ασφαλείας της ροής/αποθήκευσης των προσωπικών δεδομένων, με σκοπό τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των κανόνων φύλαξης και χρήσης των προσωπικών δεδομένων του χρήστη/επισκέπτη. Το kentokart.gr οργανώνει συχνά εκπαιδευτικές δράσεις προς το σύνολο του προσωπικού της, προκειμένου να εξασφαλίσει ότι όλοι έχουν λάβει γνώση για τις πολιτικές και τις διαδικασίες που έχουν αναπτυχθεί για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

 

Οι Όροι Χρήσης του kentokart.gr αποτελούν δέσμευση με την αποδοχή των Όρων, ακόμα και αν δεν είναι αυτολεξεί μεταφρασμένοι στις πλατφόρμες άλλων γλωσσών παροχής αγαθών και υπηρεσιών, οι οποίες υπάρχουν στην σελίδα kentokart.gr.